Malmö-Genarps Järnväg

Historik och kuriosa
Initiativtagare till byggandet av Malmö-Genarps Järnväg (MGJ) var konsuln Adolf Fredrik Hörstedt som ägde ett kritbruk i Kvarnby, öster om Malmö. Även ägarna av tegelbruket i Bara var intresserade av en järnväg. Man sökte koncession för sträckan från Östervärn, i Malmö, till Genarp och fick den beviljad den 26 mars 1892. Tidigt hade man planer på att förlänga järnvägen. Redan 1896 sökte man och fick en koncession beviljad för en förlängning till Ystad. Problem med var och hur man skulle forcera den 186 meter höga Romeleåsen, väster om Genarp, förblev ett olöst problem. Förlängningen blev aldrig av.

Avtal slöts med Malmö-Tomelilla Järnväg och SJ om att få trafikera den befintliga järnvägssträckan mellan Östervärn och Malmö C. I november 1892 påbörjades banbygget med en arbetsstyrka på ca 100 man. Som mest arbetade 500 rallare med järnvägsbygget. Den 6 december 1893 lades den sista rälsen på plats. Under våren var det en del arbeten kvar att göra, så som att bygga färdigt stationshusen och sätta upp telegrafstolpar. Enligt Järnvägsdata 1999 öppnades MGJ den 15 april 1894, men enligt Björn Åstedt, som skrivit boken Malmö-Genarps järnväg 1894-1948, invigdes MGJ först den 14 juni 1894. Karta

Järnvägen hade många kunder under de första åren. Förutom AF Hörstedts kritbruk, fanns ytterligare sju kritbruk i Kvarnby samt ett tegelbruk. I Kongsmarken hämtade Klagshamns cementfabrik lera till sin cementtillverkning. I juni 1898 öppnades en bibana till Bokskogen, strax öster om Bara. Bokskogen var ett populärt fristidsområde för Malmöborna och hit körde man extratåg på sommarsöndagarna 1898-1947. På 1910- och 1920-talen kunde så många som 15 000 malmöbor ta tåget till Bokskogen på pingstdagen. Då räckte inte den egna vagnparken till, utan man fick hyra in vagnar från SJ.

Som så många andra järnvägar fick MGJ ekonomiska problem under 1920-talet. 1929 var konkursen ett faktum. En rekonstruktion gjordes och järnvägen drevs vidare nästan 20 år till. Under åren som följde blev banunderhållet mycket eftersatt. Man investerade inte heller i genomgående bromsar på tågsetten, vilket innebar att man inte kunde höja hastigheten, utan den förblev max 40 km/tim. Man hankade sig fram till 1939, då man ansökte hos staten om att få lägga ner. Men det blev avslag på ansökan pga. att kriget bröt ut. Man fortsatte att trafikera järnvägen tills den slutgiltigt lades ned den 9 maj 1948.

MGJ blev aldrig förstatligad. SJ ansåg att det inte var ekonomiskt försvarbart att ta över järnvägen. Banan revs upp mellan den 20 september 1948 och januari 1949 av åtta man, som tidigare arbetat vid järnvägen. På järnvägsmuseet i Kristianstad finns ett av järnvägens lok, AF Hörstedt, bevarad.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Malmö-Genarps Järnväg den 3 april 2015. Vi startade i Genarp, där stationshuset används som medborgarkontor. Vi cyklade väster ut och efter ca 2,5 km svängde vi vänster mot Vismarlöv. Ca 300 meter ner på vägen ligger Toppeladugård station på vänster sida. Mitt för stationshuset fortsätter banvallen på en traktorväg väster ut. Till en början har den bra underlag, men efter ca en km blir den mycket dålig. I änden av vägen ligger Lyngby bv. Vi hoppade över Kongsmarken, eftersom det enligt uppgift inte finns något kvar där, utan fortsatte istället mot Klågerup, via Vismarlöv. I Klågerup finns stationshuset kvar, i östra änden av byn, norr om genomfartsvägen mot Malmö.

Strax väster om Klågerup ligger Bara. Stationshuset ligger vid tegelbruket. Från Bara kan man cykla på banvallen ända in till Malmö. En km väster om Bara ligger Bjärshögs vackra stationshus. Väster om stationshuset finns bron över Sege å kvar. Resten av vägen finns som tidigare nämnts banvallen kvar, men däremot inga järnvägsbyggnader, innan man kommer fram till Malmö C. På tillbakavägen till Genarp cyklade vi från Bara, förbi tegelbruket, på banvallen till Bokskogen och efter det förbi Grönljung bv på vägen mot Hyby. Sedan var det bara att följa vägen tillbaka till Genarp

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 26 km + 1 km bibana till bokskogen
  • 26 mars 1892 koncession för sträckan Östervärn-Genarp
  • 15 april 1894 öppnas sträckan Malmö-Östervärn-Genarp, 26 km
  • Juni 1898 öppnas sträckan Bokskogen nedre-Bokskogen övre, 1 km
  • 30 november 1929 konkurs
  • 2 juni 1930 rekonstruktion
  • September 1947 trafiken upphör på sträckan Bokskogen nedre-Bokskogen övre
  • 9 maj 1948 trafiken upphör på sträckan Östervärn-Genarp
  • 20 september 1948 – januari 1949 rivs spåren Östervärn-Genarp

Länkar och litteratur
Åstedt, Björn (1988) Malmö-Genarps Järnväg 1894-1948. Malmö: Frank Stenvalls förlag
www.genarpskulturportal.se/arkiv/genarp-vi-minns/31-malmo-genarps-jarnvag.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6%E2%80%93Genarps_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18118653/mgj/linje/index.htm