Hå-Vallviks Järnväg
Historik och kuriosa
Under 1907–1908 byggdes en sulfitfabrik i Vallvik, ca 20 km sydost om Söderhamn. I Hå, vid sjön Marmen, anlades vid samma tid en vedgård, där man samlade timmer som flottats på älvarna Ljusnan och Voxnan. För att frakta timret den 11 km långa sträckan mellan Hå och Vallvik anlades ett 891 mm brett industrispår som fick namnet Hå-Vallviks Järnväg.

Vedgården i Hå var under en period den största i norra Europa och sysselsatte som mest ca 20 helårsanställda och ett 60-tal säsongsarbetare, förutom de som arbetade i Vallvik.

1967 avvecklades vedgården i Hå i och med att flottningen på Ljusnan, som pågått sedan 1850-talet, upphörde. Hå-Vallviks Järnväg hade inte längre någon uppgift att fylla när vedgården lagts ned. 1968 lades järnvägen ned. Redan 1942 hade man lagt in en tredje skena för normalspår mellan Vallviks station, vid Ostkustbanan, och sulfitfabriken. Smalspårsloken drog normalspårsvagnar till bruket. När smalspårsjärnvägen revs upp behölls normalspåret. Hela smalspårsjärnvägen var uppriven 1970 och på banvallen har man byggt en bilväg. Stationshuset revs 1982.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Hå-Vallviks Järnväg den 17 juni 2018. Vi startade i Vallvik. De första två km fick vi cykla på vägen, eftersom järnvägen ligger kvar där, dock gräsbevuxen och ser ut att inte användas längre. När vi kom ut på banvallen, som här utgörs av en skogsbilväg, kom vi efter några hundra meter fram till viadukten under Ostkustbanan.

De första km var banvallen bra att cykla på, men längre fram kom vi till ett område där man höll på med skogsavverkning, där var banvallen mycket sönderkörd. När vi passerat viadukten under E4:an blev banvallen en smal stig, där träd och sly växer tätt intill banvallen. Strax innan Hå är banvallen helt igenvuxen och vi blev tvungna att cykla genom byn ner till sjön Marmen. Här finns den gamla stensatta lastkajen kvar. Det mesta av ytan som utgjorde vedgården är igenvuxen, men det finns ändå spår kvar av verksamheten. Där finns ett vindskydd med bilder och information från verksamheten.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 11 km lång
  • 1908 öppnas banan
  • 1942 inläggs en tredje skena mellan Vallvik station och sulfitfabriken.
  • 1967 upphör flottningen i Ljusnan
  • 1968 läggs järnvägen ned
  • 1968–1969 drar smalspårsloken 1435-vagnar från stationen till fabriken.
  • 1970 är hela järnvägen riven, utom 1435 spåret till fabriken

Länkar
http://www.dibis.se/?a=a&id=107