Rimbo-Sunds Järnväg,
del av Stockholm-Roslagens Järnvägar

Historik och kuriosa
1891 bildades Rimbo-Skebo Järnvägsaktiebolag och fick koncession till att bygga en järnväg. Man fick problem med finansieringen av järnvägen och beslutade då att förlänga järnvägen till Häverö socken. Detta gjorde att man fick tillräckligt många intressenter för att få ihop kapital till att påbörja järnvägsbygget i januari 1897. Bolaget bytte namn till Rimbo-Sunds Järnväg (RSJ).

1913 hade Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) förvärvat nästan alla aktier i RSJ, men inte förrän 1935 övertogs RSJ formellt av SRJ. Persontrafiken pågick fram till den 25 september 1966, då den lades ner.

Mellan Skebobruk och Hallstavik gick en 891 mm industribana parallellt med RSJ. Denna hade öppnats 1872 och hade ingen koncession för allmän trafik. År 1900, knappt två år efter att RSJ öppnats, drogs industribanan fram till Skebobruks station. De sista tre km från Häverösund till Hallstavik, gick industribanan ensam. 1913 köptes industribanan av SRJ. 1915 blev den sista biten upp till Hallstavik en del av RSJ och 1917 revs resten av industribanan.

Godstrafiken fortsatte på sträckan Uppsala-Faringe-Rimbo-Hallstavik fram till den 19 april 1977. 1961 hade man påbörjat breddning av Dannemora-Hargs Järnväg (DHJ) från smalspårig 891 mm till normalspår, genom att lägga en tredje skena för normalspår. Den 7 juli 1970 gick det sista smalspårståget och man tog bort smalspårsskenan. Den 25 maj 1977 öppnades den normalspåriga förlängningen mellan Hargshamn och Hallstavik och man behövde inte längre köra godset på den smalspåriga järnvägen över Rimbo till Hallstavik. Den 1 juli 1977 upphörde trafiken officiellt och rivningen av den smalspåriga järnvägen påbörjades genast i Hallstavik.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Rimbo-Sunds Järnväg den 28 juni 2016. Mellan Ekdalsvägen, där stationshuset ligger och Bangårdsvägen går en cykelbana på gamla banvallen ut ut Rimbo mot nordost. Bitvis går banvallen att cykla, men inte hela vägen. Vi cyklade ut på länsväg 280 och svängde av vid Karby och kom efter en knapp km fram till Värnan banvaktstuga. Åter ute på väg 280 fortsatte vi norrut 3-4 km svängde vi in mot Nydal där vi hittade stationshuset. Ytterligare 4-5 km norrut svängde vi ner på Sättraby stationsväg. Några hundra meter in på vägen hittade vi Sättraby banvaktstuga. Det syns tydligt att banvallen har korsat byvägen här. Några hundra meter norrut gick järnvägen på en bro över Ältaån, men bron är borta, så man kommer inte till banvallen som ligger kvar på andra sidan. Vi cyklade tillbaka till väg 280 och fortsatte mot Edsbro. 

Ett par km norr om Sättraby svängde vi av Kristineholm. Två km in på vägen ligger Erkens stationshus på vänster sida av vägen. Härifrån kan man cykla på banvallen ända till Edsbro, fyra km. Halvvägs korsar banvallen väg 280 i en trumma under vägen. Strax innan korsningen ligger Gisen banvaktstuga. I Edsbro finns stationshuset kvar, alldeles bredvid ICA. Efter  Edsbro fortsatte vi ytterligare tre km på väg 280 tills vi kom fram till en gammal järnvägsbro högt över vägen. Till höger gick det upp en liten väg till Vagns banvaktstuga. Från Vagns banvaktstuga gåt det cykla på banvallen till Ununge. Mellan Ununge och Hallstavik finns endast små korta sträckor kvar av banvallen. Den enda järnvägsbyggnaden vi kunde identifiera på denna sträcka var Häverödals stationshus. Eftersom det var svårt att se på kartan var järnvägen hade gått, var det svårt att veta exakt var i skulle söka stationshusen.

Snabbfakta

 • Del av Stockholm-Roslagens Järnvägar
 • 891 mm bred
 • 42 km
 • 5 juni 1891 koncession för sträckan Rimbo-Skebobruk
 • 24 juli 1896 koncession för sträckan Skebobruk-Häverösund
 • 18 december 1998 öppnas sträckan Rimbo-Häverösund för allmän trafik, 39 km
 • 22 januari 1915 koncession för sträckan Häverösund-Hallstavik
 • 1 oktober 1915 öppnas sträckan Häverösund-Hallstavik för persontrafik, 3 km
 • 15 oktober 1915 öppnas samma sträcka för godstrafik
 • 1 januari 1935 övertas RSJ av SRJ.
 • 1 juli 1951 förstatligas SRJ
 • 1 juli 1959 infogas SRJ i SJ
 • 25 september 1966 upphör all persontrafik på sträckan Rimbo-Hallstavik
 • 1 juli 1977 upphör all godstrafik
 • 1977 rivs spåren på sträckan Rimbo-Hallstavik

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/srj_beskrivning.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/rsj/rsj_fakta.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rimbo%E2%80%93Sunds_J%C3%A4rnv%C3%A4g